NULLPONT: A MEGMENTŐ MAG

0. alaptétel: VAN egy közös törvénye, mintája, kincse minden Élőnek: ez a MAG.

A MAG a sokszínű világ egyetlen közös alaprendszere. Ezt a fantasztikusan egyszerű mégis végtelen lehetőségű modellt, a MAGot fel kell mutatni, hogy fénye a világ, világunk ébredését szolgálhassa. Az egyre teljesedő, egységesedő, valósuló MAG-tudat a korszakváltó ébredés kulcsa. Olvass a MAG-elméletről és számos érdekes függvényéről részletesen az Amagdala.hu oldalon! Ezek az alapok: A MAG világa és MAG kristály labor 2. A feltáruló közvetlen MAG-tudásból és ennek 12 irányából épül a MAG-URA erőtér. 

A MAG-modell bizonyítja az Egyetemes Isteni szeretetet, megmagyarázza a Minden-Mindennel összefüggést, rámutat a MAGSÁG ősiségére és a mai civilizáció töréspontjaira. A MAG dalol, gyógyít, tanít,  és vezet! Az előttünk álló új korszak kulcsa a MAG!
A MAG egyszerre kíván alázatot: hiszen részecskék vagyunk - és kínál rangot: mégis Isteni részecskék, így teljes Egészek is vagyunk! Isten a MAGban, a MAGgal, és a MAG által teremtette az embert saját képmására, vagyis egyazon hármas szerkezet szerint. Isten: a MAG univerzum élő és mindenható alapmodellje és teljessége. Más szóval: az önfenntartó és örök teremtési kód. A MAG a veszendő emberiség megmentője, ami - vagy inkább aki által bármikor vissza lehet térni a szerves Világegyetem rendszerébe. Csak éppen meg kell érezni, meg kell érteni, és meg kell élni: így lehet működtetni.

A MAG: az EGYSÉG TÖRVÉNYét, az EGY-HÁRMASSÁG elvét őrzi. A Mindenség alapformulája végülis egyértelmű. Annyira egyszerű és nagyszerű a Világegyetem, hogy őrület! Elég egyetlen lét-egység (MAG) természetét, működését, szerkezetét belátni - minden léptékben ugyanez a minta jelenik meg, a mikroszkóptól a teleszkópig. A földi emberiség évezredek óta biztosan hamis képet lát a világról és önmagáról: egyetlen létszinten sem ismeri már fel a MAG hármas egységét, így tudatilag elszigeteli magát az élet végtelen óceánjának felszínén.

MI IS A MAG?

A MAG az élet ALFÁJA és OMEGÁJA: a forrás és a cél. A MAG őrzi a Mindenség természetét, működését és szerkezetét. A Mindenség ennek a három jellegnek megfelelően alapvetően háromféleképpen jelenik meg, ahogy ezt még az ébredező fizika is képes ábrázolni - bár összerakni nem. Ezeket az ábrákat az internet nyújtja, de egyenként és egymástól függetlenül nem annyira érdekesek, mint együtt, egy hármas rendszerben:

423

Azt azonban nem ábrázolja, sőt nem is tudja még az ébredező fizika sem, hogy a Mindenségről a legtöbbet legegyszerűbben a MAG árulja el, hármas felépítésével. Azt azonban már sokan tudják és mondják is, hogy az energia mindig kör, gömb, tórusz formában működik. Ez egy alapvető mágneses mező. Ez a MAG.

torus2

 

Az egyszerű koncentrikus hármas szerkezeti modellt magam alkottam meg antropológiai, pszichológiai, szövegelemző doktori munkám során. Először a metafizikai-fizikai átvitel és a metafizikai sejt ábrája volt, aztán mint nyelvi modell kristályosodott ki a kóddal együtt, és végül jött minden: tényleg MINDEN a MAG! Ősemlékezet és világrend. Csak a nagy, szövevényes és sűrű tudomány befejeztével találtam rá a MAGra és végül a magyarságra -  ez az élő hagyomány és valóság utólag igazolta és igazolja nap mint nap az eredetileg hermeneutikai-nyelvészeti modellt. Nem a magyarságtudatból indultam ki, de ide jutottam: a közös-kozmikus ősi-örök MAG-tudathoz! A növényi mag három szerkezeti részének feladata pontosan leírja és magyarázza a hármas tagozódás értelmét. Itt világosan megnyilvánul az egész szerves, élő, teremtett-teremtő Univerzum alapelve.

00.MAG            magfunkc               

A teljesség 3 részben, résszel, és rész által ÉL és HAT. A 3 rész: 3 aspektus, 3 fázis, 3 funkció: a hármas MAGság a világ teremtésének, vagyis magának az Istennek a természete, működése és szerkezete. A MAG kettős természetű: egyszerre állapot és folyamat. Hármas működésű. Mindenség/Holo szerkezetű. (Lásd a kódot lentebb.)
Minden MAG, ami szerves élet, kezdve az embertől, a természeten át, a végtelenségig. MAGok a testi sejtek is, a Föld is, a Nap is. De MAG-szerű a nyelv is! Itt a kulcs! Az eredeti, közös emberi ősnyelv MAG-szerkezetének megtalálása és kidolgozása munkám központi eredménye! Ld. az Amagdala.hu oldalon: pl. a MAG nyelvnél, a Gyöngy 37-45. ábráin vagy az új MAG kristály laborban. Nagyon fontos, sőt perdöntő: a magyar nyelvben van a MAG kulcsa! Mert itt, a nyelvi MAG-szerkezetben válik tökéletesen világossá, hogy hogyan függ össze a látható és a láthatatlan világ, a tudományosan megközelíthető élet és az élhető élet! Mindent a MAGság köt össze! Továbbá MAG-szerű a beavatás is, a tér és az idő is, a Szent Korona is. Legfőképpen MAG az Isten is. Ami MAG, az örök, és csak az örök, ami MAG!

Isten, a MAGos Isten megmutatja magát - meg lehet ismerni - de mindenekelőtt megérezni kell, és végülis megélni.

Különösen a LÉLEK - SZELLEM - TEST sorrendjének elfogadása jelenthet kihívást a mai közgondolkodás számára. Az alapvető fogalomzavar és szereptévesztés ma szinte mindent és mindenkit áthat. Nem véletlen, hogy az emberiség becsődölt! Kár tagadni, hogy a lelketlen gyarmati parazita patriarchátus az, ami teljes torz ideológiai és technológia eszköztárával kisiklatta a Földet. Gondold át, mit üzen a MAG!

0.MAG             0.MAGGGG

A MAG mélységében/magasságában univerzális formula és kód rejlik. A lényeg, lélek, fény avagy szubsztancia korai megfigyelésekor állt elő az alábbi két modell: beavatott nyelvek és beavató szövegek mikroszkópikus/teleszkópikus szövettani vizsgálata folyamán. Fontos, hogy megérezzük, megértsük és megtartsuk a részek rendjét!

                           0.MAGGGGG            0.MAGG

A MAG lényege a HÁRMASSÁGban rejlik! A sorban mindig
ELSŐ a belső: a MAG,
MÁSODIK a középső: a SZIK,
és HARMADIK a külső: a HÁM !
A sorrend magának a Teremtésnek a kiáradási folyamatát tükrözi, nem önkényes és manipulált, mint a kifordított hivatalos magyar kokárda vagy az átvariált és átnevezett judeo-keresztény Szentháromság és családmodell! Fontos megérteni, hogy a harmasság sorrendje NEM alá-fölérendelő hierarcha, hanem eredendő rend, ahol minden rétegnek rendelt feladata van. Ugyanakkor tény, hogy a rend bizonyos "sűrűséget", forráshoz viszonyított közelséget jelent - de ez nem kiváltság, hanem vállalt feladat, feladatkör. A MAG rendiség végül mindig visszatér a középpontba. Amellett, hogy életünkben vannak vállalt és viszonyított mag-szik-hám rész-feladataink, alapvetően mindenkiben megvan az Egész is, rengeteg szinten és rengeteg szempontból!

Ahogyan
MAG - SZIK - HÁM
LÉLEK - SZELLEM - TEST
..., ugyanúgy
ÉN - TE - Ő 
MAGYAR - SZKÍTA - HUN 
PIROS - FEHÉR - ZÖLD 
ANYA - ATYA - "FIÚ"/IFJÚ/GYERMEK
EGYENSÚLY - HARMÓNIA - REND

...

VÍRUS A MAGBAN:  a MAG-tudat vagyis az ÉDEN elveszítése

Az Univerzumban, a Földön és az emberi világban is eredetileg minden MAG-szerű, de valami valamikor valahol mégiscsak elromlott, mert a Földön ma iszonyú káosz van. Úgy néz ki, hogy párezer éve működik a világban egy tudatprogram, ami megtöri a MAGot, az eredeti, holisztikus emberi lét- és tudatmezőt. A hibás tudatprogram nyelvek által hat: minden nyelvcsalád a nyelve szerkezetébe rejtett kódokat hordoz és a családtagok, az emberek ezek alapján érzenek, gondolkodnak és viselkednek! Az eredeti emberi nyelv MAG-szerkezetű, középpontos, kör-körös és mellérendelő, ami biztosítja az egyén, a közösség és az Istenség kiegyensúlyozott, harmonikus és rendezett életét. Erre a legjobb példa az ÉN-TE-Ő.

ÉN-TE-Ő-tudatban élt az ember sokáig, békében, egy nagyobb, természeti-testvéri-kozmikus egyensúly-harmónia-rend szerint. Aztán egyszercsak megjelent egy másfajta, rontó minta: a félreprogramozó fekete-mágia jele a MAG-tudatban. Az ép MAG nyelv MAG-SZIK-HÁM szerkezete megtört a sémi, kínai és indo-európai nyelvek megjelenésével, és ezzel egyidőben megjelenik a népirtás, a templomromblás, a gyarmatosítás, az élősködés és alárendelés. Talán nem véletlen az összefüggés! Sőt nyilvánvaló, mennyire ok-okozati. Az ismert globális történelemben az első mesterséges, szervetlen, egyetemes törvényt szegő nyelvi program a sémi. A patriarchális alárendelő-lineáris arab és a héber nyelvből, különösen a törött ÉN-TE-Ő-ből tökéletesen kiolvasható az evolúciós zsákutca. Az arab és a héber nyelvben a TE és az Ő is ketté törött. Az ebben kódolt  önkényes, agresszív alárendelés, diszkrimináció és élősködés nem fenntartható az Egység örök rendszerében, csak fejezet. A második ilyen fejezet a kínai gyarmatbirodalmi nyelv, aminek inkább az elszigetelő, elhatároló, elidegenítő szerkesztés az akadálya. Ami által megnyerte a világot egy birodalmi nyelv, épp azáltal választja el magát és alattvalóit a teljességtől. A harmadik – és végső sötét fejezet a nyelvcsaládok történetében az indo-európai, ami a sémi program egy variánsa: a TE ép, de az Ő háromfelé törött. Itt már nem csupán a női princípium alárendelése, de a természet és a környezet kiszipolyozása is megengedett, hiszen kódolt: ezért jött létre a semleges nem.

Ez a három alapvető MAG-törő nyelvi tudatprogram vitte az embert a mai kilátástalanságba. Beléjük van kódolva az önmegsemmisítés, hiszen hosszú távon alá-fölérendeltségben, elszigeteltségben, függésben, önállótlanul nem lehet élni. De van kiút: vissza a MAGhoz. Minden nyelv eredetileg MAG nyelv volt: ha ez a háromféle szerkezet roncsolt is, az etimológia tele van emlékekkel, az eredeti Édeni Autonóm és Kapcsolódott Egység, Teljesség, Boldogság emlékeivel, képekkel, vágyakkal, érzésekkel. A MAG-tudathoz vezető visszaúton a történeti-történelmi revízió megkerülhetetlen, csak így lehet valóban a végére járni ennek a sok pusztítás, hazugság és fájdalom árán most lezáruló, nagy korszaknak – az álomnak. Nézhetjük úgy, távlatból, hogy a MAG mint az örök élet szerkezete azt álmodta, hogy elvesztette a hazavezető utat. Pedig dehogy. Minden gyerek MAG-tudattal jön a világra! A nyelvek újrakódolhatók! Mindenekelőtt nyilvánvaló, hogy a MAG-tört nyelvcsaládok is eredetileg ÉN-TE-Ő-t beszéltek, ez a nyugati AT-OMi közös ősiség! Valószínűnek tartom, hogy már egyetlen kisebb beavatkozással, a nyelvtani hímnem-nőnem megszűntetésével is hatalmas természetes faj- és néplélek gyógyulást lehetne elérni a sémi és indo-európai tudatban... Ahogy a nyelvben, úgy a tudatban és úgy a 3D-ben is megjelenne újra az Istenanya, Gaia, a papnő, a boldog asszony, és egy csomó elfelejtett képesség éledne újjá: a megérzés, a tisztánlátás, tisztánhallás, tisztántudás, telepátia, teremtés. A kínai nyelvben nem tudom, mit kellene visszakódolni, de az biztos, hogy a hun gyökerekhez jutnánk vissza, az élő őshonos modellek pedig, mint a tibeti és ujgur, visszanyernék régi-örök fényüket.

Ha nyelvében romlott el a világ, nyelvében is kell megjavítani. Olvass ezekről tovább itt: Nyelv és Igaz történelem.

...
Az alap hármas MAG-modell következő generációja:
ember: JÓ - BÖLCS - SZÉP, BOLDOG - IGAZ - EGÉSZ
család: ANYA - APA - GYEREK
társadalom: LELKI - SZELLEMI - TESTI munkát végző rétegek
vallás: MÁGUS - TÁLTOS - SÁMÁN rendek
népek: MAGYAR - SZKÍTA - HUN ősiség és feladatkör

A MAG hármas szerkezete nemcsak a világban segít eligazodni, de összeköti a fizikai és metafizikai valóságokat, és konkrét társadalmi és személyes élethelyzetekben is iránytűként szolgál! Megmutatja az irányt, az arányt, és az erényt is! 

Hármas Egységű MAG-szerű mindaz, amit a MAG-URA 12 szirmú szélrózsája magába foglal és kiáraszt: 
1.a népek eredeti rendje és a haza jelképe, az igazi kokárda, 
2.az ösi nyelv,
3.a valós történelem, 
4.a szakrális politika, 
5.a szerves társadalom, kezdve a harmónikus családmodelltől, 
6.a Föld, 
7.a kozmikus test, 
8.az anyag, kezdve a sejtektől, 
9.a szabad energia, 
10.a kozmosz, kezdve a Naptól, 
11.az örök-tudatú kultúra és 
12.a Szent Hármasság forrásvallása.
És MAG-szerű a beavatás, az átalakulás, a változás folyamata is!

- Amagdala - 

Tehát továbbiak itt:
www.amagdala.hu