2. alaptétel: VAN a Földön egy kozmikus eredetű ősi nyelvcsalád.

A rekonstrukcióhoz

1968. Sorbonne Egyetem, Párizs. Összehasonlító nyelvészeti felmérés: az összes ismert élő és holt nyelvek etimon, vagyis ősgyök, ős-szó tartalma. Az angol nyelvi tudatpropgram szó- és fogalomtárának mindössze 4%-a ős-szó, a latinnak 5%-a, a hébernek is 5%, a hindinek 9%, tibeti és szanszkrit 12%, ótürk 26%, a magyar nyelvnek pedig 68%-a ősgyök. 

Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy az összes nyelv állapota és programja összefügg, így is egy nagy tudatcsalád vagyunk. Testvérnépeinktől sokat tanulhatunk, még Káinjainktól is, hiszen a kibillent paradigmát együtt álmodtuk meg, a szeretet próbáját. A MAG nyelve a szeretet nyelve, hiszen a tórusz univerzális működése nyilvánul meg egy tudat-szerkezetben, A tórusz vagyis autonóm mágneses tér egy Szívtér vagy Szívkör. A magyar nyelv pontosan, a hármas mag-kód által megmutatja, hogyan szerveződik nyelvi rendszerbe a MAG: a mágneses szívtér. Sőt azt is megmutatja, amit a magyarok is elfelejtettek már, hogy hogyan szerveződik családi, vallási és társadalmi rendszerbe a MAG.

A kutatások, eredmények és FOLYTONOSSÁG alapján állíthatjuk, hogy a magyar nyelv AZ ANYA-NYELV a Földön!

Az ember által nap mint nap használt nyelv szerkezete alapvetően meghatározza az egész világképét, mentalitását, viszonyulását. A mai beteg civilizációk oka a vírusfertőzött, szándékosan, alattomosan átprogramozott szerkezetű nyelvek uralma a faj- és néplelkek felett.

A három nagy vírusfertőzött civilizációs program: a sémi, a kínai és az indo-európai tudati manipulációval irányítja még az látszólagos irányítókat is!

Kr.e.2600k. (vagy inkább 2300k) megjelenik az  első MAG-törő nyelv, a sémi akkád, ezzel elindul a civilizációs MAG-hasadás. Ezt a tudati-szemléleti-életvezetési-vallási-társadalom- és államvezetési elhatárolás és alárendelés-alapú mintát mint egy vírusprogramot, a sémi nyelvek által tudatszűkített fajok és egyedek hordozzák és terjesztik.
Ezt a rossz mintát követi és variálja tovább Kr.e.1700k szanszkrit, Kr.e.1400k kínai, Kr.e.800k MAG-tört görög, Kr.e.300k a latin nyelv és politika.

Mára ez már egy mindenki számára elérhető és kötelezően elérendő programmá vagy rezgés-mintává vált: az egyensúly, a harmónia és a rend rendszer- és tudat-szintű belső megbontása. Az idő és az én félreértése és egy hamis világkép kivetítése.

Ehhez képest a jelenleg 35 ezer évesre becsült boszniai piramisokban magos (hun-székely-magyar) rovásjelek bukkannak fel. A rovás energia- és jel-alapja bizonyítottan az életvirág-mintázat! Az életvirág: a MAG belső alaprendszere (1-2-3-7). A minimum 12 ezer éves  csendes-óceáni, és az innen kiáradó talán 6-8-10 ezer éves (?) eurázsiai, atlantiszi, amerikai, afrikai ős-örökség szintén a tórusz- vagyis MAG-alapí piramis-, megalit-, asztrális- és meridián-világrendre mutat!

A MAG-tudat és a MAG-nyelviség közvetlenül összetartozik, tehát a MAG-nyelv a mai rög-tudomány alapján is minimum 35 ezer éves kell, hogy legyen. Mivel azonban a MAG egy időn kívüli, IDŐ FELETT ÁLLÓ minta, éppen az örök élet kódja, nyugodtan mondhatjuk, hogy a MAG nyelvek családja és a MAG-minta-alapú tudatosság és életvitel Egyetemes és Örök! Ehhez képest nézzük, mit mondanak a tankönyveink és hivatalos megmondóink. A PÉNZ-POLITIKA és a DOGMA-VALLÁS, a MÉDIA és az AKADÉMIA azok a perverziók, amelynek útján a tudat-roncsoló és világ-romboló nyelvcsaládok nemi betegsége terjed. A panaccea vagyis az általános gyógyír: a MAG-nyelvekben található MAG-tudatprogram: az életelixír, ami minden ember minden sejtjében ott van és bármikor kész visszaintegrálni az eltévedt Részt az örök befogadó Egészbe. Ezért Anya-szerű a MAG: a Jó Pásztor olyan, a Jó Anya, a Mindenható MÁGNESESSÉG.

A forrásmintától elszakadt mesterséges nyelvek prototípusa tehát a sémi szerkezet, i.e. 2600körül jelent meg – nem olyan régen! A sémi alapprogramban felborul a nyelvi egyensúly-harmónia-rend a MAG-SZIK-HÁMban. A MAGban nincs elég teremtőerő: ld. kevés az igei-névszói ősgyök, ha van egyáltalán (pl. héber dabar őrzi). A SZIKben az ÉN-TE-Ő teljesen megtört, a TE és az Ő végképp kettészakadt: ez a hímnem és nőnem szétválasztása, és egyik önkényes alávetése a másiknak. A HÁM pedig ahelyett, hogy kör-körösen szerveződne a MAG forrása köré, már csak alá-fölérendelő, időbe-térbe zárt lineáris (bináris, digitális!) rendszerben képes gondolkodni és cselekedni.

Sémi, szanszkrit, kínai, görög, latin, szláv: egymás után mind bekapták a hímnem-nőnem legyet.

A sémi program politikai és gazdasági sikereitől felbátorodva – és világbirodalmiságra éhezve aztán jött a semleges nem az indo-euróoai programhoz, hogy ezzel törvényessé váljon a természet leigázása is. És működik! A nyelvbe rejtett atombomba sikeresen leradírozta az ősemlékezetet és világrendet a génemlékezet felszínéről. Mondhatnánk, hogy zseniális, de mivel nem épít csak rombol, mondjuk, hogy démoni. Sőt végülis arról van szó, hogy saját termelői, teremtői önerő híján, a forrás és a nagyobb törvény iránti tisztelet híján másokon kezd élősködni az ember, és ehhez tudatprogramba rejtett ideológiát gyárt. A génemlékezet azonban sokkal mélyebb, minthogy azt párezer év alatt meg lehetne semmisíteni. A törés, a nemi különbség fizikai megjelenése hatott vissza a nyelvi logikára: de a kettőt nem egyként értelmezve, hanem az egyet kettőként. Vagyis fókuszának közepén nem egység van, hanem kétség és harmisság :) nem Ő, a Gondviselő, hanem Er/Sie/Es. 

A vírusos nyelvi program az eredeti, MAG-modellű tudatszerkezetbe természetellenes módon éket ver, konkrétan a hímnem-nőnem elválasztással és önkényes sőt természetellenes hierarchiával szándékosan megakasztja a család, a társadalom, a népek, az Isten és a világ körforgását, hogy egyes elemek, rétegek, családok és fajok saját szűklátókörű érdekeik malmára hajtsák az életvizet. A nyelvi MAGtalanságból közvetlenül következik: a háború, feudalizmus, népirtás, rombolás, elnyomás, egyenlőtlenség, igazságtalanság és hazugság, szereptévesztés, fogalomzavar, kozmikus törvénytelenség.

Cél a forrástudathoz való visszatérés, és ennek szükséges feltétele a globális nyelvi revízió és reform. Csak és kizárólag MAGos: holisztikus, középpontos, kör-körös, mellérendelő mentalitással lehet bemenni az Isten Országába: az eredeti ősemlékezetbe és egyetemes világrendbe. Ez van, a MAGban van a KÓD: az életkód, az öröklét, az egyetemes lét kódja. A MAGnyelv is, sőt a MAGnyelv legfőképpen hordozza ezt a kódot. Hiszen kezdetben van az IGE:

A kozmikus eredetű ősi nyelvcsalád tagjai az őslakos, őshonos, a gyarmati történelem veszteseinek számító régi magaskultúrák leszármazottai, ahol erős a MAG, nincs hímnem-nőnem-semlegesnem, és középpontos, körkörös, mellérendelő a szerkezet: az élő nyelvi szervezet. Ilyen pl. a sumér, pártus, dravida, ujgur, páli, japán, amerikai és ausztrál őslakos, berber, etruszk, vagy kelta, és legfőképpen ilyen a magyar. Egyrészt mert a MAGkódot a magyar nyelv őrizte meg és tárja föl most újra, másrészt a nyelvek etimon-versenyében toronymagasan győz a magyar, harmadrészt az ősi ék- és rovásírásokat, jelképeket a magyar mind nyitja. Ezzel együtt a mi dolgunk nem a melldöngetés, hanem a minta felmutatása: a magyar nyelvi minta, életminta, energetikai minta meghatározó a Föld tudathálózatában - ezért a felelősségünk is óriási. A magyar nyelvet a suár indiánok is értik, Gaia is érti, és állítólag a szíriusziak is...

Ugyanakkor rengeteg jelentést vesztettünk mi is, felejtés vagy szándékos manipuláció során. Három legfontosabb szavunk, amit a Judeo-Római Kaotikus Egyház ármánnyal árnyra fordított: ROSSZ, BŰN, HALÁL. ROSSZ=RÓZSA (latin nyelvek megőrizték), BŰN=BŐŐN ŐSVALLÁS (Tibet megőrizte), HALÁL=TÖRVÉNYES ÉS JÓ (arab kultúra megőrizte). Vagy pl. a KOL-BÁSZ=KÉZZEL TÖMÖTT ujgur nyelven... Amellett tehát, hogy a Föld nyelveinek szerkezeti reformja szükségszerű, a közös emberi szókincs holografikus összehasonlítása, egyeztetése és rekonstrukciója is izgalmas távlatokat nyit.

MÁGIKUS SZAVAK

A globális köztudat, szókincs és diskurzus számtalan kulcsszava magyarul értelmezhető igazán. Ezek eredeti MAGos, MÁGikus értelmét a szemfényvesztő rendszer korlátozta, megváltoztatta, elrejtette, ellopta, meghamisította, megerőszakolta, hiteltelenítette, kigúnyolta, degradálta és/vagy elfelejtette. A magyar-szkíta-hun értelem és képzettársítás azonban képes ezeket újra MEGVILÁGOSÍTANI. Ilyenek:

magic (varázslat, mágia) MAG
med- (méd- mint média, medicina!, meditáció, mediáció stb.) MAG, MÉD
mad (őrült) MÉD
meta- MADA
mater- (material stb.) MADA
cult, gold KÁLD
money, mánia MÁNI
Nimród (amerikai szleng jelentése: idióta) 
ISIS ÍZISZ, IS-IS
szemita SZEM, MAGSZEM
aszkéta SZKÍTA
Hermész HÁRMAS
karma KUTYA KARMA (szíriuszi-szkíta becsület eskü)
csakra ERŐ/ENERGIA CSOKRA
szusumna, Zeusz SZŰZ
Salam & Shalom, soul SZELLEM, SZÉL
Allah & Éli(ás) ÉLŐ ISTEN
Salam(um) Alaykum - Alaykum Salam "SZELLEMEM-LELKEM (veled)!"
Kába, Kabala KŐ, KŐBABA, KŐBÁLA (kőbe kódolt erő és info)
Jeruzsálem HIERO SOLYMA: SZENT SÓLYOM VÁROSA
ATOM & ÉDEN & ÁDÁM ATYA+ANYA (TE+ÉN)
garden KERT: KERÍT, KÖR-ÍT
Krisztus & keresztény KERESZTES, KÖR-OSZTÁS (Napkereszt)
Coeur (fr.) & Corazón (sp.) KÖR=SZÍV!
Alma (sp.) teremtés gyümölcse és tórusz: ALMA=LÉLEK
Noé NŐ!
un- (one/ein/un..., unió, unity stb.) ANYA, ÉN
memória MAMA MÁRIA: közös ősemlékezet, MU-RA: MU ős-anyaföld Napja/Fénye azaz a Föld Uralkodója, lásd a Magyarok Nagyasszonya, Boldogasszony mint a Világ Királynője
mar-mal, bar-bal, par-pal, var-val, far-fal látható és láthatatlan FÉNY MAGos természete, működése és szerkezete
Vénusz FÉNYES
sumér SZEM-ÚR
dingir TÜNDÉR
Babilon BABBA ILONA (BAB: báb, szép, baba - arabul kapu!)
Babilon, Bábel, Biblia ISTENI JELENLÉTBABBA ILONA (BAB: magyarul bab-mag, báb, szép, baba, pap - arabul kapu!, ILONA: élő isten-nő), BAB ÉL az Élő Isten Magja, Kapuja: Isten mint az ember ELEJE, ÉLŐJE, ember mint az Isten BÁBJA, BABÁJA: Isten és ember mint szülő és gyermek egymás modelljei, tükrei - ez a kölcsönös viszony Egész és Rész, Eredet és Eredő között a valódi Őskereszténység lényege. Az ember lakhelye az Isten városában van, élete pedig az Élet Könyvébe írva.
Trója & Ilion TURULIA, ÉLŐ/ILONA VÁROSA
Párizs PARÁZS
Jézus IZZÁS
Magdala A MAG DALA
Szófia SZÓ FIA
Kína, kung, kán stb.: HUN

- Amagdala - 

További ébresztők:
Mario Alinei 
Czeglédi Katalin 
Juhász Zsolt 
Kiss Dénes 
Molnos Angéla 
NUKLEÁRIS MORFOLÓGIA 
TAMANA 
Varga Csaba