2. alaptétel: VAN a Földön egy kozmikus eredetű ősi nyelvcsalád.

Az Én-Te-Ő-gén

A Világegyetem összetartó alaptörvénye a hármas MAG modell, amit szakrális beavató szövegek szövetében találtam meg, irodalomtudományi és nyelvészeti PhD kutatásom során. Megtaláltam és leírtam egy univerzális modellt, amely minden élő szerves rendszer szerkezeti és működési alapja.
35 msolata
Az
ÉN-TE-Ő,
ANYA-ATYA-IFJÚ,
LÉLEK-SZELLEM-TEST,
ÉRZÉS-GONDOLAT-TETT,
ENERGIA-INFORMÁCIÓ-ANYAG,
PROTON-NEUTRON-ELEKTRON,
MAG-SZIK-HÁM,
MAGYAR-SZKÍTA-HUN
stb. teremtési és visszacsatolási folyamat és szerveződési rendszer mindenben kimutatható: a magyar nyelvben is, a legkomolyabb, perdöntő és paradigmaváltó fegyvertényekkel, a MAG kód tökéletes felmutatásával. Az eredeti nyelvi MAG-modellt leírtam, és levezettem annak történelmi roncsolódását Ábrahámtól kezdve, végig a szakrális, természeti és társadalmi egyensúlyromboló, gyarmatosító patriarchátus rendszerein, világbirodalmain és világnyelvein. Az az igazság, hogy a mai domináns politikák nyelvei mind vírusfertőzöttek, míg az elnyomott és jórészt elpusztított őslakosok nyelvei mind MAG-nyelvek. A különbség: a nemi megkülönböztetés és alá-fölérendelés a tudatalakító nyelvi programokban. Vagyis a hímnem-nőnem töri meg a körkörös, holisztikus, mellérendelő és együttműködő mentalitást.

30

A történelem során azok a kultúrák igáztak le és használtak ki másokat, akik önmagukban meghasadtak – és azok hasadtak meg magukban, akiknél a világ, a nyelvben rejlő Isten, az Én-Te-Ő nemekre hasadt. Ezeknél Isten nem Ő, hanem He, Him, der Vater, teremtő Atyaisten, ami teljesen felborítja a teremtés eredeti rendjét, harmóniáját és egyensúlyát. Az Én-Te-Ő-genetikai évezredes civilizációs betegséget egyetlen módon lehet orvosolni: a tisztázással és az eredeti formula helyreállításával. Ez a magyarok dolga és dicsősége, együttműködésben a föld összes őshonos hagyományával, és a megújulni vágyó világ önvizsgáló és öngyógyító szándékával. Felfedezésem lényege, hogy a sémi és indo-európai tudatmódosító nyelvi programok genetikai szinten beépülnek, de ugyanígy ki is lehetne ütni a hibaforrást, ami az összes mai globális kérdést megoldaná és a teljes krízist feloldaná. Egy tudományos alapú globális nyelvi revízió és reform mindent megoldana.

Pjotr Garjajev professzor mondja: "A gének szó- illetve beszéd-szerű elemek, amelyek pontosan kifejezhető jellegzetességekkel bírnak." Igen. De hogyan is? A lényeget ő maga sem tudta. A legnagyobb keleti és nyugati tudósok sem látnak ki a saját nyelvi dobozukból. A genetikai szinten ható legalapvetőbb nyelvi kód: az ÉN-TE-Ő program. A világhoz és önmagunkhoz való viszonyulás alapja.

Entheogének azok a szerek, szubsztanciák és módok, amelyek megistenítik az embert. En-Theo-Gen: ön/meg-Isten-ítő. Nem csak drogok, hanem mentális programok is lehetnek megistenítőek. A sémi és indo-európai program nem ilyen. A hímnem-nőnem szétveri az Isten belső harmóniáját és rendjét. A mentális nyelvi programok olyan szinten hatják át a gondolkodáson keresztül a világnézetet és érzésvilágot, hogy az genetikai szinten is beépül. Az ép Én-Te-Ő program is kihat a genetikai szerkezetre. Az Én-Te-Ő konkrétan és szó szerint entheogén: embert megistenítő, isteni minta. Ahol az érzésekkel és gondolkodással telített láthatatlan világunk összeér és átfedésbe kerül a fizikai, biológia és kémiai világunkkal. Ebből szakadtunk ki, és ehhez fogunk visszatérni együtt, globálisan, tudatosan és békésen. És az újjászületés, felszabadulás kollektív és egyéni eufóriájában.

A rekonstrukcióhoz

1968. Sorbonne Egyetem, Párizs. Összehasonlító nyelvészeti felmérés: az összes ismert élő és holt nyelvek etimon, vagyis ősgyök, ős-szó tartalma. Az angol nyelvi tudatpropgram szó- és fogalomtárának mindössze 4%-a ős-szó, a latinnak 5%-a, a hébernek is 5%, a hindinek 9%, tibeti és szanszkrit 12%, ótürk 26%, a magyar nyelvnek pedig 68%-a ősgyök. 

Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy az összes nyelv állapota és programja összefügg, így is egy nagy tudatcsalád vagyunk. Testvérnépeinktől sokat tanulhatunk, még Káinjainktól is, hiszen a kibillent paradigmát együtt álmodtuk meg, a szeretet próbáját. A MAG nyelve a szeretet nyelve, hiszen a tórusz univerzális működése nyilvánul meg egy tudat-szerkezetben, A tórusz vagyis autonóm mágneses tér egy Szívtér vagy Szívkör. A magyar nyelv pontosan, a hármas mag-kód által megmutatja, hogyan szerveződik nyelvi rendszerbe a MAG: a mágneses szívtér. Sőt azt is megmutatja, amit a magyarok is elfelejtettek már, hogy hogyan szerveződik családi, vallási és társadalmi rendszerbe a MAG.

A kutatások, eredmények és FOLYTONOSSÁG alapján állíthatjuk, hogy a magyar nyelv AZ ANYA-NYELV a Földön!

Az ember által nap mint nap használt nyelv szerkezete alapvetően meghatározza az egész világképét, mentalitását, viszonyulását. A mai beteg civilizációk oka a vírusfertőzött, szándékosan, alattomosan átprogramozott szerkezetű nyelvek uralma a faj- és néplelkek felett.

A három nagy vírusfertőzött civilizációs program: a sémi, a kínai és az indo-európai tudati manipulációval irányítja még az látszólagos irányítókat is!

Kr.e.2600k. (vagy inkább 2300k) megjelenik az  első MAG-törő nyelv, a sémi akkád, ezzel elindul a civilizációs MAG-hasadás. Ezt a tudati-szemléleti-életvezetési-vallási-társadalom- és államvezetési elhatárolás és alárendelés-alapú mintát mint egy vírusprogramot, a sémi nyelvek által tudatszűkített fajok és egyedek hordozzák és terjesztik.
Ezt a rossz mintát követi és variálja tovább Kr.e.1700k szanszkrit, Kr.e.1400k kínai, Kr.e.800k MAG-tört görög, Kr.e.300k a latin nyelv és politika.

Mára ez már egy mindenki számára elérhető és kötelezően elérendő programmá vagy rezgés-mintává vált: az egyensúly, a harmónia és a rend rendszer- és tudat-szintű belső megbontása. Az idő és az én félreértése és egy hamis világkép kivetítése.

Ehhez képest a jelenleg 35 ezer évesre becsült boszniai piramisokban magos (hun-székely-magyar) rovásjelek bukkannak fel. A rovás energia- és jel-alapja bizonyítottan az életvirág-mintázat! Az életvirág: a MAG belső alaprendszere (1-2-3-7). A minimum 12 ezer éves  csendes-óceáni, és az innen kiáradó talán 6-8-10 ezer éves (?) eurázsiai, atlantiszi, amerikai, afrikai ős-örökség szintén a tórusz- vagyis MAG-alapí piramis-, megalit-, asztrális- és meridián-világrendre mutat!

A MAG-tudat és a MAG-nyelviség közvetlenül összetartozik, tehát a MAG-nyelv a mai rög-tudomány alapján is minimum 35 ezer éves kell, hogy legyen. Mivel azonban a MAG egy időn kívüli, IDŐ FELETT ÁLLÓ minta, éppen az örök élet kódja, nyugodtan mondhatjuk, hogy a MAG nyelvek családja és a MAG-minta-alapú tudatosság és életvitel Egyetemes és Örök! Ehhez képest nézzük, mit mondanak a tankönyveink és hivatalos megmondóink. A PÉNZ-POLITIKA és a DOGMA-VALLÁS, a MÉDIA és az AKADÉMIA azok a perverziók, amelynek útján a tudat-roncsoló és világ-romboló nyelvcsaládok nemi betegsége terjed. A panaccea vagyis az általános gyógyír: a MAG-nyelvekben található MAG-tudatprogram: az életelixír, ami minden ember minden sejtjében ott van és bármikor kész visszaintegrálni az eltévedt Részt az örök befogadó Egészbe. Ezért Anya-szerű a MAG: a Jó Pásztor olyan, a Jó Anya, a Mindenható MÁGNESESSÉG.

A forrásmintától elszakadt mesterséges nyelvek prototípusa tehát a sémi szerkezet, i.e. 2600körül jelent meg – nem olyan régen! A sémi alapprogramban felborul a nyelvi egyensúly-harmónia-rend a MAG-SZIK-HÁMban. A MAGban nincs elég teremtőerő: ld. kevés az igei-névszói ősgyök, ha van egyáltalán (pl. héber dabar őrzi). A SZIKben az ÉN-TE-Ő teljesen megtört, a TE és az Ő végképp kettészakadt: ez a hímnem és nőnem szétválasztása, és egyik önkényes alávetése a másiknak. A HÁM pedig ahelyett, hogy kör-körösen szerveződne a MAG forrása köré, már csak alá-fölérendelő, időbe-térbe zárt lineáris (bináris, digitális!) rendszerben képes gondolkodni és cselekedni.

Sémi, szanszkrit, kínai, görög, latin, szláv: egymás után mind bekapták a hímnem-nőnem legyet.

A sémi program politikai és gazdasági sikereitől felbátorodva – és világbirodalmiságra éhezve aztán jött a semleges nem az indo-euróoai programhoz, hogy ezzel törvényessé váljon a természet leigázása is. És működik! A nyelvbe rejtett atombomba sikeresen leradírozta az ősemlékezetet és világrendet a génemlékezet felszínéről. Mondhatnánk, hogy zseniális, de mivel nem épít csak rombol, mondjuk, hogy démoni. Sőt végülis arról van szó, hogy saját termelői, teremtői önerő híján, a forrás és a nagyobb törvény iránti tisztelet híján másokon kezd élősködni az ember, és ehhez tudatprogramba rejtett ideológiát gyárt. A génemlékezet azonban sokkal mélyebb, minthogy azt párezer év alatt meg lehetne semmisíteni. A törés, a nemi különbség fizikai megjelenése hatott vissza a nyelvi logikára: de a kettőt nem egyként értelmezve, hanem az egyet kettőként. Vagyis fókuszának közepén nem egység van, hanem kétség és harmisság :) nem Ő, a Gondviselő, hanem Er/Sie/Es. 

A vírusos nyelvi program az eredeti, MAG-modellű tudatszerkezetbe természetellenes módon éket ver, konkrétan a hímnem-nőnem elválasztással és önkényes sőt természetellenes hierarchiával szándékosan megakasztja a család, a társadalom, a népek, az Isten és a világ körforgását, hogy egyes elemek, rétegek, családok és fajok saját szűklátókörű érdekeik malmára hajtsák az életvizet. A nyelvi MAGtalanságból közvetlenül következik: a háború, feudalizmus, népirtás, rombolás, elnyomás, egyenlőtlenség, igazságtalanság és hazugság, szereptévesztés, fogalomzavar, kozmikus törvénytelenség.

Cél a forrástudathoz való visszatérés, és ennek szükséges feltétele a globális nyelvi revízió és reform. Csak és kizárólag MAGos: holisztikus, középpontos, kör-körös, mellérendelő mentalitással lehet bemenni az Isten Országába: az eredeti ősemlékezetbe és egyetemes világrendbe. Ez van, a MAGban van a KÓD: az életkód, az öröklét, az egyetemes lét kódja. A MAGnyelv is, sőt a MAGnyelv legfőképpen hordozza ezt a kódot. Hiszen kezdetben van az IGE:

A kozmikus eredetű ősi nyelvcsalád tagjai az őslakos, őshonos, a gyarmati történelem veszteseinek számító régi magaskultúrák leszármazottai, ahol erős a MAG, nincs hímnem-nőnem-semlegesnem, és középpontos, körkörös, mellérendelő a szerkezet: az élő nyelvi szervezet. Ilyen pl. a sumér, pártus, dravida, ujgur, páli, japán, amerikai és ausztrál őslakos, berber, etruszk, vagy kelta, és legfőképpen ilyen a magyar. Egyrészt mert a MAGkódot a magyar nyelv őrizte meg és tárja föl most újra, másrészt a nyelvek etimon-versenyében toronymagasan győz a magyar, harmadrészt az ősi ék- és rovásírásokat, jelképeket a magyar mind nyitja. Ezzel együtt a mi dolgunk nem a melldöngetés, hanem a minta felmutatása: a magyar nyelvi minta, életminta, energetikai minta meghatározó a Föld tudathálózatában - ezért a felelősségünk is óriási. A magyar nyelvet a suár indiánok is értik, Gaia is érti, és állítólag a szíriusziak is...

Ugyanakkor rengeteg jelentést vesztettünk mi is, felejtés vagy szándékos manipuláció során. Három legfontosabb szavunk, amit a Judeo-Római Kaotikus Egyház ármánnyal árnyra fordított: ROSSZ, BŰN, HALÁL. ROSSZ=RÓZSA (latin nyelvek megőrizték), BŰN=BŐŐN ŐSVALLÁS (Tibet megőrizte), HALÁL=TÖRVÉNYES ÉS JÓ (arab kultúra megőrizte). Vagy pl. a KOL-BÁSZ=KÉZZEL TÖMÖTT ujgur nyelven... Amellett tehát, hogy a Föld nyelveinek szerkezeti reformja szükségszerű, a közös emberi szókincs holografikus összehasonlítása, egyeztetése és rekonstrukciója is izgalmas távlatokat nyit.

MÁGIKUS SZAVAK

A globális köztudat, szókincs és diskurzus számtalan kulcsszava magyarul értelmezhető igazán. Ezek eredeti MAGos, MÁGikus értelmét a szemfényvesztő rendszer korlátozta, megváltoztatta, elrejtette, ellopta, meghamisította, megerőszakolta, hiteltelenítette, kigúnyolta, degradálta és/vagy elfelejtette. A magyar-szkíta-hun értelem és képzettársítás azonban képes ezeket újra MEGVILÁGOSÍTANI. Ilyenek:

magic (varázslat, mágia) MAG
med- (méd- mint média, medicina!, meditáció, mediáció stb.) MAG, MÉD
mad (őrült) MÉD
meta- MADA
mater- (material stb.) MADA
cult, gold KÁLD
money, mánia MÁNI
Nimród (amerikai szleng jelentése: idióta) 
ISIS ÍZISZ, IS-IS
szemita SZEM, MAGSZEM
sumer
héberül: ŐRZŐ (sumrim: őrzők)
aszkéta SZKÍTA
Hermész HÁRMAS
karma KUTYA KARMA (szíriuszi-szkíta becsület eskü)
csakra ERŐ/ENERGIA CSOKRA
szusumna, Zeusz SZŰZ
Salam & Shalom, soul SZELLEM, SZÉL
Allah & Éli(ás) ÉLŐ ISTEN
Salam(um) Alaykum - Alaykum Salam "SZELLEMEM-LELKEM (veled)!"
Kába, Kabala KŐ, KŐBABA, KŐBÁLA (kőbe kódolt erő és info)
Jeruzsálem HIERO SOLYMA: SZENT SÓLYOM VÁROSA
ATOM & ÉDEN & ÁDÁM ATYA+ANYA (TE+ÉN)
garden KERT: KERÍT, KÖR-ÍT
Krisztus & keresztény KERESZTES, KÖR-OSZTÁS (Napkereszt)
Coeur (fr.) & Corazón (sp.) KÖR=SZÍV!
Alma (sp.) teremtés gyümölcse és tórusz: ALMA=LÉLEK
Noé NŐ!
un- (one/ein/un..., unió, unity stb.) ANYA, ÉN
memória MAMA MÁRIA: közös ősemlékezet, MU-RA: MU ős-anyaföld Napja/Fénye azaz a Föld Uralkodója, lásd a Magyarok Nagyasszonya, Boldogasszony mint a Világ Királynője
mar-mal, bar-bal, par-pal, var-val, far-fal látható és láthatatlan FÉNY MAGos természete, működése és szerkezete
Vénusz FÉNYES
sumér SZEM-ÚR
dingir TÜNDÉR
Babilon BABBA ILONA (BAB: báb, szép, baba - arabul kapu!)
Babilon, Bábel, Biblia ISTENI JELENLÉTBABBA ILONA (BAB: magyarul bab-mag, báb, szép, baba, pap - arabul kapu!, ILONA: élő isten-nő), BAB ÉL az Élő Isten Magja, Kapuja: Isten mint az ember ELEJE, ÉLŐJE, ember mint az Isten BÁBJA, BABÁJA: Isten és ember mint szülő és gyermek egymás modelljei, tükrei - ez a kölcsönös viszony Egész és Rész, Eredet és Eredő között a valódi Őskereszténység lényege. Az ember lakhelye az Isten városában van, élete pedig az Élet Könyvébe írva.
Trója & Ilion TURULIA, ÉLŐ/ILONA VÁROSA
Párizs PARÁZS
Jézus IZZÁS
Magdala A MAG DALA
Szófia SZÓ FIA
Kína, kung, kán stb.: HUN

- Amagdala - 

További ébresztők:
Mario Alinei 
Czeglédi Katalin 
Juhász Zsolt 
Kiss Dénes 
Molnos Angéla 
NUKLEÁRIS MORFOLÓGIA 
TAMANA 
Varga Csaba