3. Alaptétel: VAN egy rejtett Igaz Történelem.

Először gyúrjuk galacsinná az összes hazug tankönyvet és kukázzuk az egész korrupt gyarmati oktatási rendszert. Majd nyissuk meg elménket és ismerjük meg a közös őstörténetet, az eltitkolt árnyas-ármányos időket, és ismerjük fel az Új Éden lehetőségeit!

Őstörténetről

alapok: Arvisura, Csíki Székely Krónika, Tarih-i Üngürüsz

Az földi ÉDEN-állapot elhagyásának rekonstrukciója

Egy családon belüli és vallási puccs (a nő és az Istennő alávetése), nyelvi és jogi puccs (sémi nyelv és Hammurapi, indo-európai nyelv és római jog), történelmi, katonai, gazdasági puccs (hamis múltak gyártása, háborúk, pénz). A MAG-tudatból és -világrendből az első látványos kiszakadás, elakadás az Akkád Birodalom volt, a Föld első rémuralmi rendszere, amelynek jogfolytonos utódai ma diktálják a világpoilitikát. Ennek az alárendelő szemléletnek az alapja az erőtlen ige, férfi és faj, aki nem képes a névszó, a nő és más fajok elhatárolása és alrendelése nélkül önállóan és mégis egységben megélni. Vagyis elveszti önállóságát, függetlenségét, szabadságát. Pedig a MAG holografikus világának az a lényege, hogy minden rész autonóm egész is. Ami a mai élősködő civilizációkról nem mondható el.

A vírusfertőzött, MAG-törött tudatprogram, az ábrahámi nyelv önmagát ironikus módon a MAGSZEMről SÉMInek nevezi. Pedig ez éppen a MAGtalan: szervetlen, törvénytelen és Istentelen nyelvi tudatprogram. Olyan, mint a génmanipulált gabona! Logikus feltételezni, hogy férfiak hozták létre, hiszen a törzs asszonyai is, akár a "gojok" és "hitetlenek", ekkor váltak "tisztátalanná"! Erő híján erőszakkal, egység híján akadémiai és erőszakszervezettel, belátás híján számítással történt ez a nagy és agresszív puccs, ami a mai napig rezonál az emberi génemlékezetben. Kitörölhetetlenül! Ez egy hatalmas árulás: az Istenanya, a Nő, a Föld elárulása. Könyvvallások születtek, hogy ne kelljen szembenézni az igazsággal, a valósággal, a törvénnyel és Istennel (aki legalább annyira Anya mint Atya), de még anyuval se. 
Pontosan és közvetlenül ennek nyomán jött létre az Atya agresszív egyeduralma, a manipuláció és erőszak joga, a patriarchátus, a lineáris, egysíkú logika, a racionális és spekulatív korlátoltság, a gyarmatosítás, a rabszolgatartás, háború, népirtás, könyvégetés és templomrombolás, és végül a bűntudat kompenzálására a hazug hitek, hazug mitoszok és hazug krónikák. Ezt a rossz hagyományt élteti mindhárom "nagy" világvallás és romlott állami "rendjeik". És közvetlen oka mindennek a rettenetnek a MAG-szerkezetű ősnyelv, mindenekelőtt az ÉN-TE-Ő megtörése! Az ÉN-TE-Ő olyan, mint egy mantra, egy ősállapot felidézése, ahol a három személyi viszony egyetlen körtáncot jár. Az önzetlen, testvéries, mellérendelő MAGos ÉN-TE-Ő mentalitás megtörését persze nyelvi programtól függetlenül önzésnek, hálátlanságnak, szeretetlenségnek, érdek-vezéreltségnek is lehet nevezni, amiben a másik élőlény alárendelése éppígy benne van. És végülis tényleg csak léptékbeli különbség van képmutatás, önhazugságok, piti csalások, és nagy történelmi összeesküvések között. Ezért sem vonhatja ki magát a kollektív felelősség alól senki, még a híres magyarok sem! Sőt, kedves magyar férfiak, nemcsak a Boldogasszonyt mint ősi isteni-királyi erőnket kell rehabilitálni, hanem a boldog asszonyt is, otthon, aki a tűz őrzőjeként és lélekcsatornaként az Isten földi helytartója! A valódi pápa: a babba, aki benne él minden nőben, minden világszülőben!

Muszáj beszélni arról, hogy a MAGtörő nyelvi progrmajuk által a sémi, indo-európai és kínai gyarmatbirodalmak szisztematikusan, de részben öntudatlanul szegik meg az egyetemes törvényt. Hiszen a közelgő korszakváltást tényleg csak az éli túl, aki teljes jelenét képes rendezni - ami előzetes teljes történelmi revízió és kollektív belátás nélkül NEM LEHETSÉGES!

Közvetlenül a MAG-törő, patriarchális tudatprogram felelős az élet forrásának megmérgezéséért: hiszen aki évezredek-századok óta szenved és fekszik halálos álomban, az a FÖLDANYA, TERMÉSZET, HAZA, BÉKE, ANYANYELV, ISTENNŐ, SZŰZ LÉLEKANYAG, FORRÁSEMLÉKEZET, szuper-racionális INTUÍCIÓ, EGYÜTTÉRZÉS, BELSŐ LÁTÁS, BÉKE, HARMÓNIA ÉS REND, VÉRVONAL ÉS SZÍVDOBBANÁSA NAGY SZÖVETSÉGEK, a 12 erőközpontos, 12 DNS-szálas ember, a globális emberi faj, a Föld élővilága, és a kozmikus együttműködés ugyanakkor inaktív! Nem pusztán kifelé vétkes a MAG-törő világ, de mindenekelőtt befele: saját MAGjukat nyomorítják meg az ál-rendszer létrehozói, fenntartói és kiszolgálói. 

Valójában szánalmas dolog azt gondolni, hogy ha egy kozmikus rendszert manipulálunk és a kozmikus csatornánkra kupakot teszünk vagy festett szemellemzőt a kollektív lelkiismeretünk elé, akkor az a mesterséges rendszer fenntartható és rendben van. NINCS RENDBEN, mert nincs BENNE A KOZMIKUS RENDBEN, de ezt nem én mondom, hanem a MAG dalolja, a lelkiismeret, ami egy energetikai valóság, nem csak a magyarság és az elnyomott, kizsigerelt, megalázott és kihasznált MAG-őrző emberi, állati és növényi fajok mondják, hanem a Föld és AZ EGÉSZ MAGELVŰ UNIVERZUM KIÁLTJA! Akinek van füle a hallásra, hallja! A parazitizmus és a hazugság nem fenntartható. Az élősködő gyarmatbirodalmak gyengesége éppoly nyilvánvaló, mint történelmi hazugsággyáraik működése. Kína első császára is hun volt, Róma is az etruszk kultúra romjain élősködik, a sémi ősiség is mágus zsákmányból és MAGos emlékezetből él, Mohamed méd volt, Ábrahám hun, Jézus pártus, a görög kultúra, a kelta, az orosz is tiszta szkíta, ahogy Európa is Attilának köszönheti mélyen élő közösségét, Amerika pedig konkrétan Mátyás kincstárából indult el világrabló és -megrontó álságos útjára. Csak hogy néhány főbb példát említsek. Ehhez képest évezredek-századok óta a farok csóválja a kutyát, a történelmi tények, események és szereplők teljesen ki vannak forgatva. Valóban és konkrétan csak a MAGság, azon belül is csak a mag-szik-hám-rendszer teljes tisztázása és helyreállítása biztosítana bármiféle egységet a Földön. Ez a tény megkerülhetetlen, enélkül hiábavaló bármilyen lelki, szellemi, politikai vagy technológiai igyekezet.

A MAG-hasított világ összedől, mint a kártyavár. Okolni valójában senkit nem lehet, hiszen robotpilóta, egy nyelvi tudatprogram vezeti vesztébe a világ fiait. Nem célom az ítélkezés, de az igazságot ki kell mondani, fel kell fejteni, az áldozatokat rehabilitálni kell! Végső konklúzióm az Egység, végső szándékom a fajok, népek, törzsek visszasegítése az eredeti természeti-emberi-kozmikus rendbe. A vétkesek fasisztázás helyett inkább megköszönhetik, hogy a kutatómunkát elvégeztem, átéltem, az apológiát nekik megírtam. Most már rajtatok a sor, ébredjetek, MAGok! Mindenki MAG! A világrend helyreállításának munkája következik, a rekonstrukció, az újjáépítés, a hazatérés ideje! A MAG ebben megkerülhetetlen, egyszerűen kihagyhatatlan. Mert a MAG az élet örök forrása, Isten Országának alapja! Konkrétan, a saját életünkben éppügy, mint a közéletben! És ezt a MAG közvetlen népének, nekünk magyaroknak elsőként kell felfogni és felmutatni.

A ciklikus történelemről csak az ősnépek tudnak, ők vállaták az emlékezést és emlékeztetést: vannak törvényszerű kataklizmák, földi katarzisok. AZ ősiség mindenkiben, minden sejtben, minden atomban mindig jelen van: a MAGban, legbelül. Ez a legbelső szív-igazság menti fel végül az eltiport ősnépeket mint a magyarságot: a dualitás Káin-Ábel paradigmájában mi vállaltuk az alárendelt Ábel-szerepet. De ez az alárendelő egyensúlytanalság minden szinten jelen van bennünk, velünk és általunk. A világban megjelenlő békétlenség nem a mágusok népe belső hasadásának kivetülése, tér-időbeli következménye? A Szem népei nem a Mag gyermekei? Az igaz történelmet a MAGunk lelkiismereténél kell kezdeni. A MAG nyelvi szerkezete tökéletes erkölcsi irány- és aránymutatást tartalmaz. A történelem igaz-hamis útvesztőjében is eligazít a MAG-épség vagy -törés képe.

- Amagdala - 

Ébresztők:
Badiny Jós Ferenc

dr. Balogh Sándor
Cey-Bert Róbert Gyula
Drábik János

Grandpierre K. Endre
Jobbágyi Zsolt
Kocsis István
Kovács László

Kozsdi Tamás
Lajdi Tamás

Michelangelo Naddeo 
dr. Raffay Ernő

Szántai Lajos
Tábori László
Tóth Gyula
Zajti Ferenc

MAGYARSÁGKUTATÓ INTÉZET