3. Alaptétel: VAN egy rejtett Igaz Történelem.

Először gyúrjuk galacsinná az összes hazug tankönyvet és kukázzuk az egész korrupt gyarmati oktatási rendszert. Majd nyissuk meg elménket és ismerjük meg a közös őstörténetet, az eltitkolt árnyas-ármányos időket, és ismerjük fel az Új Éden lehetőségeit!

Őstörténetről

alapok: Arvisura, Csíki Székely Krónika, Tarih-i Üngürüsz

Az földi ÉDEN-állapot elhagyásának rekonstrukciója

Egy családon belüli és vallási puccs (a nő és az Istennő alávetése), nyelvi és jogi puccs (sémi nyelv és Hammurapi, indo-európai nyelv és római jog), történelmi, katonai, gazdasági puccs (hamis múltak gyártása, háborúk, pénz). A MAG-tudatból és -világrendből az első látványos kiszakadás, elakadás az Akkád Birodalom volt, a Föld első rémuralmi rendszere, amelynek jogfolytonos utódai ma diktálják a világpoilitikát. Ennek az alárendelő szemléletnek az alapja az erőtlen ige, férfi és faj, aki nem képes a névszó, a nő és más fajok elhatárolása és alrendelése nélkül önállóan és mégis egységben megélni. Vagyis elveszti önállóságát, függetlenségét, szabadságát. Pedig a MAG holografikus világának az a lényege, hogy minden rész autonóm egész is. Ami a mai élősködő civilizációkról nem mondható el.

A vírusfertőzött, MAG-törött tudatprogram, az ábrahámi nyelv önmagát ironikus módon a MAGSZEMről SÉMInek nevezi. Pedig ez éppen a MAGtalan: szervetlen, törvénytelen és Istentelen nyelvi tudatprogram. Olyan, mint a génmanipulált gabona! Logikus feltételezni, hogy férfiak hozták létre, hiszen a törzs asszonyai is, akár a "gojok" és "hitetlenek", ekkor váltak "tisztátalanná"! Erő híján erőszakkal, egység híján akadémiai és erőszakszervezettel, belátás híján számítással történt ez a nagy és agresszív puccs, ami a mai napig rezonál az emberi génemlékezetben. Kitörölhetetlenül! Ez egy hatalmas árulás: az Istenanya, a Nő, a Föld elárulása. Könyvvallások születtek, hogy ne kelljen szembenézni az igazsággal, a valósággal, a törvénnyel és Istennel (aki legalább annyira Anya mint Atya), de még anyuval se. 
Pontosan és közvetlenül ennek nyomán jött létre az Atya agresszív egyeduralma, a manipuláció és erőszak joga, a patriarchátus, a lineáris, egysíkú logika, a racionális és spekulatív korlátoltság, a gyarmatosítás, a rabszolgatartás, háború, népirtás, könyvégetés és templomrombolás, és végül a bűntudat kompenzálására a hazug hitek, hazug mitoszok és hazug krónikák. Ezt a rossz hagyományt élteti mindhárom "nagy" világvallás és romlott állami "rendjeik". És közvetlen oka mindennek a rettenetnek a MAG-szerkezetű ősnyelv, mindenekelőtt az ÉN-TE-Ő megtörése! Az ÉN-TE-Ő olyan, mint egy mantra, egy ősállapot felidézése, ahol a három személyi viszony egyetlen körtáncot jár. Az önzetlen, testvéries, mellérendelő MAGos ÉN-TE-Ő mentalitás megtörését persze nyelvi programtól függetlenül önzésnek, hálátlanságnak, szeretetlenségnek, érdek-vezéreltségnek is lehet nevezni, amiben a másik élőlény alárendelése éppígy benne van. És végülis tényleg csak léptékbeli különbség van képmutatás, önhazugságok, piti csalások, és nagy történelmi összeesküvések között. Ezért sem vonhatja ki magát a kollektív felelősség alól senki, még a híres magyarok sem! Sőt, kedves magyar férfiak, nemcsak a Boldogasszonyt mint ősi isteni-királyi erőnket kell rehabilitálni, hanem a boldog asszonyt is, otthon, aki a tűz őrzőjeként és lélekcsatornaként az Isten földi helytartója! A valódi pápa: a babba, aki benne él minden nőben, minden világszülőben!

Muszáj beszélni arról, hogy a MAGtörő nyelvi progrmajuk által a sémi, indo-európai és kínai gyarmatbirodalmak szisztematikusan, de részben öntudatlanul szegik meg az egyetemes törvényt. Hiszen a közelgő korszakváltást tényleg csak az éli túl, aki teljes jelenét képes rendezni - ami előzetes teljes történelmi revízió és kollektív belátás nélkül NEM LEHETSÉGES!

Közvetlenül a MAG-törő, patriarchális tudatprogram felelős az élet forrásának megmérgezéséért: hiszen aki évezredek-századok óta szenved és fekszik halálos álomban, az a FÖLDANYA, TERMÉSZET, HAZA, BÉKE, ANYANYELV, ISTENNŐ, SZŰZ LÉLEKANYAG, FORRÁSEMLÉKEZET, szuper-racionális INTUÍCIÓ, EGYÜTTÉRZÉS, BELSŐ LÁTÁS, BÉKE, HARMÓNIA ÉS REND, VÉRVONAL ÉS SZÍVDOBBANÁSA NAGY SZÖVETSÉGEK, a 12 erőközpontos, 12 DNS-szálas ember, a globális emberi faj, a Föld élővilága, és a kozmikus együttműködés ugyanakkor inaktív! Nem pusztán kifelé vétkes a MAG-törő világ, de mindenekelőtt befele: saját MAGjukat nyomorítják meg az ál-rendszer létrehozói, fenntartói és kiszolgálói. 

Valójában szánalmas dolog azt gondolni, hogy ha egy kozmikus rendszert manipulálunk és a kozmikus csatornánkra kupakot teszünk vagy festett szemellemzőt a kollektív lelkiismeretünk elé, akkor az a mesterséges rendszer fenntartható és rendben van. NINCS RENDBEN, mert nincs BENNE A KOZMIKUS RENDBEN, de ezt nem én mondom, hanem a MAG dalolja, a lelkiismeret, ami egy energetikai valóság, nem csak a magyarság és az elnyomott, kizsigerelt, megalázott és kihasznált MAG-őrző emberi, állati és növényi fajok mondják, hanem a Föld és AZ EGÉSZ MAGELVŰ UNIVERZUM KIÁLTJA! Akinek van füle a hallásra, hallja! A parazitizmus és a hazugság nem fenntartható. Az élősködő gyarmatbirodalmak gyengesége éppoly nyilvánvaló, mint történelmi hazugsággyáraik működése. Kína első császára is hun volt, Róma is az etruszk kultúra romjain élősködik, a sémi ősiség is mágus zsákmányból és MAGos emlékezetből él, Mohamed méd volt, Ábrahám hun, Jézus pártus, a görög kultúra, a kelta, az orosz is tiszta szkíta, ahogy Európa is Attilának köszönheti mélyen élő közösségét, Amerika pedig konkrétan Mátyás kincstárából indult el világrabló és -megrontó álságos útjára. Csak hogy néhány főbb példát említsek. Ehhez képest évezredek-századok óta a farok csóválja a kutyát, a történelmi tények, események és szereplők teljesen ki vannak forgatva. Valóban és konkrétan csak a MAGság, azon belül is csak a mag-szik-hám-rendszer teljes tisztázása és helyreállítása biztosítana bármiféle egységet a Földön. Ez a tény megkerülhetetlen, enélkül hiábavaló bármilyen lelki, szellemi, politikai vagy technológiai igyekezet.

A MAG-hasított világ összedől, mint a kártyavár. Okolni valójában senkit nem lehet, hiszen robotpilóta, egy nyelvi tudatprogram vezeti vesztébe a világ fiait. Nem célom az ítélkezés, de az igazságot ki kell mondani, fel kell fejteni, az áldozatokat rehabilitálni kell! Végső konklúzióm az Egység, végső szándékom a fajok, népek, törzsek visszasegítése az eredeti természeti-emberi-kozmikus rendbe. A vétkesek fasisztázás helyett inkább megköszönhetik, hogy a kutatómunkát elvégeztem, átéltem, az apológiát nekik megírtam. Most már rajtatok a sor, ébredjetek, MAGok! Mindenki MAG! A világrend helyreállításának munkája következik, a rekonstrukció, az újjáépítés, a hazatérés ideje! A MAG ebben megkerülhetetlen, egyszerűen kihagyhatatlan. Mert a MAG az élet örök forrása, Isten Országának alapja! Konkrétan, a saját életünkben éppügy, mint a közéletben! És ezt a MAG közvetlen népének, nekünk magyaroknak elsőként kell felfogni és felmutatni.

A ciklikus történelemről csak az ősnépek tudnak, ők vállaták az emlékezést és emlékeztetést: vannak törvényszerű kataklizmák, földi katarzisok. AZ ősiség mindenkiben, minden sejtben, minden atomban mindig jelen van: a MAGban, legbelül. Ez a legbelső szív-igazság menti fel végül az eltiport ősnépeket mint a magyarságot: a dualitás Káin-Ábel paradigmájában mi vállaltuk az alárendelt Ábel-szerepet. De ez az alárendelő egyensúlytanalság minden szinten jelen van bennünk, velünk és általunk. A világban megjelenlő békétlenség nem a mágusok népe belső hasadásának kivetülése, tér-időbeli következménye? A Szem népei nem a Mag gyermekei? Az igaz történelmet a MAGunk lelkiismereténél kell kezdeni. A MAG nyelvi szerkezete tökéletes erkölcsi irány- és aránymutatást tartalmaz. A történelem igaz-hamis útvesztőjében is eligazít a MAG-épség vagy -törés képe.

- Amagdala - 

Ébresztők:
Badiny Jós Ferenc

dr. Balogh Sándor
Cey-Bert Róbert Gyula
Drábik János

Grandpierre K. Endre
Jobbágyi Zsolt
Kocsis István

Kozsdi Tamás
Lajdi Tamás

Michelangelo Naddeo 
dr. Raffay Ernő

Szántai Lajos
Tábori László
Tóth Gyula
Zajti Ferenc